Ηλεκτρονικές Επιγραφές
Ανάλυσή: Καθορίζεται από την απόσταση ανάμεσα στα LED, συνήθως 10mm ή μικρότερη.
Σειρές: Κάθε σειρά είναι 16cm, από 4 σειρές δηλαδή 64cm μπορεί να εμφανιστεί εικόνα.
Εμφάνιση: Βίντεο, φωτογραφιών, κειμένων, θερμοκρασίας, ώρας.
Επικοινωνία μέσω Ethernet, USB ή ασύρματα με WiFi
Ηλεκτρονική RGB-1
hlektroniki1
Ηλεκτρονική RGB-2
hlektroniki2